Powered by Smartsupp

RODO – Warunki korzystania z serwisu

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

 • Firma: Kateřina Šepsová
 • Główna siedziba: Střelecká 809/41, Hradec Králové, 500 02
 • Identyfikator: 10854169
 • Telefon: +420 123 456 789
 • E-mail: info@vykrojto.cz

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy kupna, jej późniejszej realizacji (realizacji zamówienia, zapewnienia odbioru i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozstrzygnięcia praw z tytułu wadliwego wykonania (reklamacje), administrator będzie przetwarzał i przechowywał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie : imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu (w razie potrzeby dodaj inne dane, które będą przetwarzane - dane dotyczące płatności itp.).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonanie umowy, której stroną jest kupujący.

Kategoria odbiorców/odbiorców danych osobowych

 • Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego podmiotom innym niż następujące podmioty przetwarzające:
 • przewoźnik umowny Česká poště, s.p. w celu dostarczenia towaru, przy czym dane będą podawane w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • przewoźnikowi umownemu Zásilkovna.cz w celu dostarczenia towaru, przy czym dane będą podawane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • dostawca oprogramowania księgowego iDoklad Solitea Česká republika a.s., przy czym dane będą podawane w zakresie: imię, nazwisko, adres;

Czas przechowywania

 • Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówienia (realizacja zamówienia, magazynowanie i dostawa towaru) oraz przez okres obowiązywania gwarancji ustawowej (24 miesiące od otrzymania towaru ) lub przez okres obowiązywania gwarancji umownej.</li class="cmsodr"> li>
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U.) administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i dowodów księgowych (faktur) przez okres 5 lat licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczą (tzn. w przypadku zakupu towaru w roku 2018 fakturę należy przechowywać do końca roku 2023). Administrator ma także obowiązek wynikający z § 47 ustawy o administracji podatków i opłat (nr 337/1992 Dz.U.) przechowywać fakturę przez okres 3 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym upłynął podatek powstał obowiązek związany z fakturą (tzn. jeśli zakupiłeś towar w roku 2018, fakturę należy zachować dla celów podatkowych do końca 2021 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.
 • Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Dz.) administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od dnia koniec okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło spełnienie (czyli jeśli zakupisz towar w 2018 r., fakturę należy zachować do końca 2028 r.). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Prawa kupującego w związku z danymi osobowymi

 • Kupujący ponadto przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 15–21 RODO ma prawo do:
 • a) dostępu do danych osobowych, który polega na prawie uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO;
 • b) do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych go dotyczących, z uwzględnieniem dalszych celów przetwarzania, kupujący ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO; </li >
 • c) do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe kupującego, gdy tylko nie są już potrzebne do realizacji umowy, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania;
 • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • e) w sprawie przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • f) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.
 • Administrator przekaże kupującemu na żądanie informację o podjętych środkach, w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.
 • W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych, kupujący ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie i złożyć do niego skargę .

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.